USUS sin strategi matcher den nye nasjonale reiselivsstrategien

Den nye nasjonale reiselivsstrategien ble presentert og overlevert nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø 6. mai. Den nye strategien er godt faglig forankret i en brei reiselivsnæring, og med tydelige satsingsområder fokuserer den på en sunn, bærekraftig og engasjert vekst av norsk reiselivsnæring.

Norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til jobbskaping i hele landet

 • Øke eksportverdi av konsum med 20 mrd. kr. Innen 2030
 • Øke antall reiselivsrelaterte jobber i Norge med 25 % innen 2030

Norsk Reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavslippssamfunn

 • Redusere klimaavtrykket i det stedlige reiselivet med 50 % innen 2030
 • Størst mulig andel gjester med høy verdiskapingseffekt og lavt klimaavtrykk.
  CO2-avtrykket fra de besøkendes transport til/fra/i Norge skal reduseres med
  10 % årlig med 2019 som utgangspunkt
 • Pådriver for at klimaavtrykket i hele transportsektoren går ned

Norsk Reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere

 • Der reiselivsaktiviteten øker i omfang skal også sysselsetting og bosetting øke i tilsvarende
 • Handels- og servicetilbudet i reiselivs- og hyttekommuner skal være større enn innbyggertallet alene tilsier
 • Øke direkte og indirekte ringvirkninger av reislivskonsumet lokalt, gjennom å prioritere målgrupper med høyt lokalt forbruk
 • Andelen innbyggere som mener at reiselivet bidrar til vekst og utvikling skal øke på alle typer reisemål

Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp øker

 • Styrke posisjonen som et mer komplett reisemål for nasjonale og internasjonale målgrupper, slik at potensialet innen kultur, matopplevelser og gode møter med lokalsamfunnene blir forløst
 • I målgruppene som norsk reiseliv satser på skal forbruket øke med 25 % fram til 2030

 

I tillegg til disse helt tydelige målbare målsettingene, viser strategien til 5 hovedområder med tilhørende 23 konkrete tiltak. Alle de 4 målområdene passer til USUS’ nye strategi og også mange av de foreslåtte tiltakene.

Styrke Verdiskapingsevnen – styrke Omstillingsevnen – styrke Håndteringsevnen og styrke Samhandlingsevnen – Gode rammevilkår og tilpassede virkemidler

USUS sin nye strategi fokuserer m.a. på

 1. Grønn omstilling – et tydelig bærekraftvalg gjennom å prioritere markeder i Europa, forlenge oppholdstid, utvide opplevelsestilbudet gjennom helårsturisme og en systematisk satsing på kulturturisme integrert med bruk av ny teknologi for bedre interaksjon med publikum og økt kundetilfredshet
 2. Tjenester og teknologi – Økt kundetilfredshet ved bruk av ny teknologi, nye skreddersydde kommunikasjonskanaler, ny og skalerbar satsing på Agder som en teknologidriver i godt samarbeid med andre aktører – Techpoint AS – og ikke minst våre egne kurs og nye webinar knyttet til dette temaet.
 3. Innovasjon og samhandling – samarbeidsavtalen med UiA utvider og muliggjør et enda større fokus på forskning, kompetanseheving og livslang læring – USUS Research & Creative hvor vi skal finne og teste de aller beste metodene for samskaping på tvers av bransjer.

Organiseringen av norsk reiseliv er også et tema i den nye strategien. Piloten «Destinasjon 3.0» vil se på hvordan man kan utvikle nye modeller til beste for et bærekraftig morgendagens reiseliv basert på et godt samspill mellom næringsaktører, innbyggere og offentlige forvaltning på lokalt og regionalt nivå.

Vi gleder oss stort til å dykke ned i den Nasjonale strategien og se på hvordan den kan muliggjøre nye, og forsterke allerede igangsatte prosjekt for næringen på Sørlandet. USUS ønsker både å delta i Destinasjon 3.0 og i Agenda 21 programmet (Reis21) som er et helt nødvendig program for å sikre den endringen som norsk reiseliv må gjennomgå for å nå de valgte målsettingene.

Last ned den nasjonale reiselivsstrategien i sin helhet her.